Ons onderwijs


De focus van ons onderwijs ligt op de ontwikkeling van de leerlingen. Niet de leerstof staat centraal, maar de kinderen zelf.  Dit komt terug in kindgesprekken en het in kaart brengen van de ontwikkeling van kinderen. Het welbevinden en betrokkenheid van kinderen vinden wij belangrijk, omdat we er van overtuigd zijn dat dit het proces van leren optimaal beïnvloedt. Welbevinden en betrokkenheid staan dan ook tijdens de eerste gesprekken met ouders en kinderen centraal. Beheersing van de aangeboden leerstof zit in onze basisaanpak. Wij streven voor elk kind naar optimale ontwikkeling binnen de eigen mogelijkheden. Zelfstandig werken en weektaken zijn belangrijke punten om de zelfstandigheid te bevorderen. Dit wordt dagelijks ondersteund door goede ICT middelen. Ieder kind werkt met grote regelmaat met een chromebook.

Ouders en leerkrachten werken vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid aan, en communiceren over, de ontwikkeling van het kind.

De organisatievorm van onze school uit zich in unitonderwijs. Binnen een unit werken we met meer jarengroepen. Een unit bestaat uit vier opeenvolgende jaren. Groep 1-2-3-4 vormt unit 1 en groep 5-6-7-8 vormt unit 2. Per unit werken minimaal twee personeelsleden; twee leerkrachten of een leerkracht en een onderwijsassistent. Leerkrachten fungeren als mentor, als coach en sturen waar nodig en begeleiden waar kan. In een unit werken en leven kinderen van verschillende leeftijden samen. Door deze samenstelling is er ruimte voor individuele aandacht en het werken op eigen niveau. Kinderen kunnen makkelijk aansluiten bij instructiegroepen op hun eigen niveau. Deze vorm van onderwijs vraagt om een positief pedagogisch klimaat: een omgeving waarin kinderen zich geaccepteerd en veilig voelen. Kinderen hebben inspraak in hun leerstofaanbod, de leerkracht beslist over het leerstofaanbod. Daarmee begeleiden we de leerlingen bij het proces om steeds meer eigenaarschap over het eigen leerproces te kunnen nemen. Ze leren zelf keuzes te maken en grip te krijgen op wat ze nodig hebben om optimaal te kunnen leren.

Wereldoriëntatie wordt thematisch en groepsdoorbrekend aangeboden. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke kwaliteiten van kinderen. Een klimaat waarin ervoor gezorgd wordt dat het leeraanbod betekenisvol is en alle kinderen worden uitgedaagd om tot een optimale ontwikkeling te komen.