Privacywetgeving


AVG en privacy

Sinds 25 mei 2018 is een nieuwe Europese privacywet van toepassing: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet stelt nieuwe en verdergaande eisen aan de omgang met persoonsgegevens. De AVG formuleert een aantal belangrijke principes voor gegevensverwerking:

  • Het gebruik van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die rechtmatig, behoorlijk en transparant is;
  • Het gebruik van die gegevens gebeurt alleen voor een uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel (doelbinding) en op een in de AVG genoemde grond (grondslag);
  • Er worden niet meer persoonsgegevens gebruikt en vastgelegd dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor het wordt verwerkt (dataminimalisatie);
  • Het gaat om juiste en geactualiseerde gegevens met redelijke maatregelen om waar nodig te rectificeren of te wissen (juistheid van de gegevens).
  • Stichting Optimus Onderwijs werkt met een actueel AVG/IBP beleid. De interne Privacy Officer is de inhoudelijk verantwoordelijke voor het IBP beleid.  Een onafhankelijke externe functionaris gegevensbescherming controleert en adviseert jaarlijks de gang van zaken binnen stichting Optimus Primair Onderwijs.
  • In een Privacyverklaring hebben we vastgelegd hoe wij omgaan met leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Deze vindt u hieronder terug.

 

Privacy Officer

De Privacy-Officer van Stichting Optimus Primair Onderwijs is Anthony Verwijst. De Privacy officer is te benaderen via: privacycoordinator@optimusonderwijs.nl

 

Functionaris gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming (FG) is de onafhankelijke externe contactpersoon: Mitchell Hendriks van de Lumen Group. De FG'er is te benaderen via fg@lumengroup.nl