MR

Op grond van de Wet medezeggenschap op scholen moet elk schoolbestuur een MR instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding. Teamleden kiezen de personeelsgeleding, de ouders de oudergeleding. De MR denkt mee met het bestuur, toetst zijn besluiten en heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht. Tevens is de MR medeverantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team en bewaakt de MR mede de kwaliteit van het onderwijs. 

De MR op basisschool De Klimop bestaat uit de leerkrachten Nicole Nijs en Karin van Eeden. De oudergeleding uit Dennis Driessen en Linda de Kroon. Wij als ouders realiseren ons dat wellicht niet iedereen ons kent, vandaar deze korte introductie. Mochten er zaken zijn die jullie als ouder graag met de MR willen bespreken dan kun je Dennis of Linda daar altijd voor benaderen.

Mogen wij ons even voorstellen
 

Mijn naam is Dennis Driessen. Sinds augustus 2017 ben ik als ouder lid van de MR. Onze kinderen Fien, Jip en Loet zitten op BS de Klimop in Unit 2. Als MR-lid vind ik het belangrijk dat de MR niet fungeert als ‘waakhond’ die enkel gebruik maakt van het instemmingsrecht en de instemmingsbevoegdheid. Ik denk dat het onderwijs voor al onze kinderen erbij gebaat is wanneer de MR juist constructief en actief meedenkt met de school om het onderwijs goed vorm te geven (van én met elkaar leren). Want dat is waar het volgens mij bij zowel ouders als leerkrachten om gaat; goed en fijn onderwijs voor onze kinderen. En ik denk dat we dat met zijn allen samen kunnen doen.

 

Mijn naam is Linda de Kroon en sinds juli 2019 ben ik als ouder lid van de MR. Onze kinderen Lize en Sem gaan beide naar de Klimop. Momenteel zit er één in Unit 1 en de ander in Unit 2. Ik ben lid van de MR geworden om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de gang van zaken op school. In de MR krijg je de kans om mee te denken en te beslissen over het beleid van school. Ik vind het belangrijk dat ook de mening van ouders hierin meegenomen wordt. De sfeer in de MR van de Klimop ervaar ik als open en constructief waarin ieders inbreng wordt gewaardeerd en gerespecteerd.