Gezonde school


Op De Klimop hechten wij veel waarde aan de gezondheid van ‘onze’ kinderen en medewerkers. Aan de hand van de Gezonde School-aanpak gaan wij ervoor om een gezonde leefstijl op school vanzelfsprekend te maken. De Gezonde School-aanpak komt voort uit een samenwerking tussen de onderwijsraden, GGDGHOR-Nederland en het RIVM, gebaseerd op internationale (wetenschappelijke) inzichten. Samen werken zij vanuit één programmaorganisatie, genaamd ‘Gezonde School’.

In de Gezonde School-aanpak staan vier pijlers centraal; (1) signalering, (2) educatie, (3) schoolomgeving en (4) beleid. Per Gezonde School-thema waar wij vanuit De Klimop aan werken, hebben wij zorgvuldig bekeken hoe de signalering is vormgegeven, hoe wij de educatie verzorgen, welke aandacht wij in de schoolomgeving hieraan geven en of het beleid (denk aan visie, protocollen, jaarplanning, e.d.) compleet is. Deskundigen vanuit de Gezonde School beoordelen onze werkwijze elke 3 jaar aan de hand van de opgestelde kwaliteitseisen. Dit, zodat onze werkwijze up to date blijft en periodiek geëvalueerd wordt.

Onze Gezonde School-coördinator, Jaap Heijnen, heeft de afgelopen jaren samen met het team gewerkt aan de volgende Gezonde School-thema’s; (1) welbevinden en (2) bewegen en sport. En met succes, want deze themavignetten zijn beide behaald. Daar zijn wij erg trots op! Hierbij is nauw contact geweest met de Gezonde School-adviseur van de GGD. Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Wilt u meer weten over de Gezonde School, kunt u ook eens een kijkje nemen op www.gezondeschool.nl.

Hieronder is per thema onze visie en werkwijze te lezen.

Welbevinden
Voor welbevinden geldt dat dit overal in zit verweven. Zo ook in de algemene schoolvisie, de kernwaarden en het pedagogisch klimaat. Diverse protocollen en gedragsregels met betrekking tot welbevinden zijn te vinden in het schoolveiligheidsplan.

Bewegen en sport
Binnen basisschool De Klimop wordt er gewerkt met een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs. Samen met collega vakleerkrachten vormt hij het beweegteam Optimus (Optimus is de overkoepelende onderwijsstichting, waar basisschool De Klimop onderdeel van is).

Het Beweegteam wil, vanuit de verbinding tussen onderwijs, sport en welzijn, alle kinderen zowel tijdens- als na schooltijd bekwaam maken voor een zelfstandige, verantwoorde en blijvende deelname aan de cultuur van sport, bewegen en gezondheid. Dit wil het beweegteam bereiken door het creëren van een veilige, leuke en rijke leeromgeving waarin kinderen gestimuleerd worden tot een actieve en gezonde leefstijl. Hierbij nemen zij alle niveaus mee; van Motorisch Remedial Teaching (MRT) tot talent leerlingen. Het Beweegteam wil kinderen leren hun talenten te ontdekken en benutten. Vanuit deze positieve benadering willen zij kinderen plezier laten beleven in het sporten en bewegen, wat moet leiden tot een sterke basis voor een leven lang sport, bewegen en gezondheid. Dat is de kern!

Binnen basisschool De Klimop wordt er gewerkt aan de hand van methodes gericht op het bewegingsonderwijs in het basisonderwijs. In deze methodes komen de 12 leerlijnen aan bod die staan beschreven in het basisdocument bewegingsonderwijs (Mooij, 2012). Als basis worden de methodes; (1) Bewegen in het basisonderwijs (Bewegen Samen Regelen, 2006) en (2) Basislessen bewegingsonderwijs (Gelder & Stroes, 2010) gebruikt. Aan de hand van deze methodes is er een jaarplanning ontwikkeld, zie hiervoor de bijlage. In deze jaarplanning is er naast activiteiten uit de methodes ook aandacht voor de Shuttle Run Test (conditietest), trend- en innovatieve sporten en aansluiting bij thema’s zoals Sinterklaas, carnaval, Olympische Spelen en de Koningsspelen sportdag. Kinderen bouwen hierdoor een ruim ‘bewegingsrepertoire’ op, waarbij zij zich ontwikkelen op motorisch, sociaal-emotioneel en cognitief vlak. Als sportprofessional waarborgt de vakleerkracht de ontwikkeling van de kinderen op deze drie gebieden.

Daarnaast biedt de vakleerkracht vaak 3 of meer vakken aan. Een instructiekern (waar de vakleerkracht hulp verleent en coacht) en twee of meer spelvakken (waar de leerlingen leren om zelfstandig een spel op te starten en in gang te houden). Er is op deze manier structureel aandacht voor het zelfstandig leren (zelfregulatie) en samenwerken van kinderen.

Verder wordt er gestreefd naar optimaal bewegen tijdens de gymlessen. Kinderen bewegen veel en graag. Dit stimuleert de school natuurlijk in het bijzonder. Daarom richt De Klimop zich niet alleen op de gymlessen, maar vindt de school het belangrijk dat er ook na schooltijd een breed en uitdagend sport- en beweegaanbod is.

Meer informatie over bewegen en sport binnen De Klimop is te vinden in het vakwerkplan bewegingsonderwijs.