School


De Klimop is een school waar de kinderen naar toe komen om zich een aantal vaardigheden en houdingen eigen te maken, maar vooral ook om kennis en inzicht op te doen. Taal, lezen en rekenen zijn de belangrijkste basisvaardigheden bij ons op school. Wij willen graag een ‘taalsterke’ en een ‘rekensterke’ school zijn.

Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Onze kinderen moeten respect op kunnen brengen voor waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen ervan. 

De Klimop wil kinderen de kans geven om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Ze moeten leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te kunnen leven. Onze school is in ontwikkeling, leerkrachten scholen zich in nieuwe onderwijskundige ideeën en de school heeft ’grote zorg’ voor alle kinderen.

Het is ons doel om leerlingen cognitief (qua kennis), creatief en sociaal naar hun mogelijkheden te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het cognitieve aspect vinden we vooral de vakken taal, lezen en rekenen van belang. Gezien het creatieve aspect stimuleren we de creatieve ontwikkeling en het probleemoplossende vermogen van leerlingen. En gelet op het sociale aspect besteden we aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot respectvolle, positief communicerende en (zelf)sturende burgers. We vertellen de kinderen dat er regels gelden op school en we leren hen die te hanteren.

 

Wat we belangrijk vinden op De Klimop:

  • De kinderen gaan met plezier naar school en we werken zoveel mogelijk adaptief om aan te sluiten bij de mogelijkheden van ieder kind.
  • Er is veel aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn.
  • Er is geregeld contact met de ouders.
  • De kinderen kunnen samenwerken maar we stimuleren ook het zelfstandig werken.
  • We leggen een goede grondslag voor elke vorm van vervolgonderwijs.
  • Bij het aanleren van de basisvaardigheden zoeken we een evenwicht tussen de behoefte op maat en het aanleren van de vereiste cognitieve vaardigheden.